Forums

  2 posts

 • avatar
  0 sounds
  1 post
  Affordable Ambisonics Microphone on Kickstartersearch in the forum


  Tóm tắt luận văn thạc sĩ về biện pháp quản lý phương tiện dạy học

  Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về biện pháp quản lý phương tiện dạy học. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của chúng tôi.

  Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học Uy Tín

  Tên đề tài: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  1. Lý do chọn đề tài

  2. Mục đích nghiên cứu

  Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu

  Công tác quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

  https://luanvanviet.com/huong-dan-cach-viet-de-cuong-luan-van-thac-si/

  3.2. Đối tượng nghiên cứu

  Biện pháp quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  4. Giả thuyết khoa học

  https://i.imgur.com/nLOcJig.png

  Công tác quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã được quan tâm và đạt được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay thì công tác quản lý phương tiện dạy học c n bộc lộ nhiều yếu kém và bất cập. Nếu thực hiện đồng bộ và hợp lý các biện pháp quản lý phương tiện dạy học như: giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về vai trò, tầm quan trọng của phương tiện dạy học; trang bị, khai thác, sử dụng và bảo quản phương tiện dạy học; quản lý các điều kiện hỗ trợ phương tiện dạy học thì s góp phần đổi mới phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý phương tiện dạy học ở trường THCS.

  5.2. Khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý phương tiện dạy học ở các trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các trường THCS huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  6. Phương pháp nghiên cứu

  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:

  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  6.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ

  7. Phạm vi nghiên cứu

  Luận văn tập trung khảo sát thực trạng phương tiện dạy học và công tác quản lý phương tiện dạy học ở 7 trường THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam t năm 2009 đến nay (Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Dơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Tập, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Nam và Trường THCS Trà Cang).

  https://i.imgur.com/ZtLI45N.png

  8. Cấu trúc luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận văn gồm có 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý phương tiện dạy học ở trường trung học cơ sở

  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  Chương 3: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

  Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của Luận Văn Việt.

  https://twitter.com/LuanvanvietC

   

 • avatar
  329 sounds
  2974 posts


  It would be helpful to provide a link to your kickstarter wink


  I am the thing that goes bump in the night...

  Freesound Housekeeper

  2 posts